SUBSCRIBE TO THE NEWSLETTER
@

General terms and conditions

I. Platnost podmínek

  Tyto podmínky se vztahují na dodávky, nabídky a prodeje společnosti UNI Result s.r.o. (dále jako “UNI Result”), pokud není dojednáno jinak.
  Klient odsouhlasí tyto podmínky potvrzením objednávky nejpozději před dodávkou. Tyto podmínky platí po celou dobu obchodního vztahu se zákazníkem, pokud není dodatečně dojednána platnost také na budoucí období.

II. Nabídky a smluvní ujednání

 • 1. Nabídka není zavazující. Smlouva o dodávce je uzavřena zasláním písemné objednávky. Písemné potvrzení objednávky společností UNI Result znamená konečné uvolnění dodávky.
 • 2. Všechny úpravy a alternativy objednávky jsou platné pouze po písemném potvrzení od společnosti UNI Result. Akceptována může být pouze písemná objednávka. Za písemnou formu je považován rovněž e-mail nebo fax.

III. Technická dokumentace a údaje

 • 1. Technická dokumentace a informace poskytované v souvislosti s provozními náklady, kalkulacemi, výkresy apod., budou připojeny pouze při výslovném požadavku v textu objednávky.

IV. Výrobní standardy

 • 1. Výrobní standardy, stejně jako dodávky jsou v souladu s technickými standartami a stanovami pro bezpečnost platnými v Bulharsku a zemích Evropské Unie. Dodávky do zemí mimo EU musí splňovat platná nařízení a zákony země, ve které bude zboží, předmět dodávky, provozováno. Odběratel musí informovat společnost UNI Result o zákonech a stanovách písemně a nést případné dodatečné náklady spojené s adaptací zboží podle požadavků dané země.

V. Cena

 • 1. Není-li ujednáno jinak, je nabízená cena kalkulována včetně balného a dopravného na adresu v ČR, bez DPH (VAT).
 • 2. UNI Result si vyhrazuje právo změnit cenu v případě změny materiálu, nákladů na materiál a transport.
 • 3. Odběratel odpovídá za další náklady, jakými jsou například cla, daně a další poplatky.

VI. Platební podmínky

 • 1. Platby budou prováděny bankovním převodem v souladu s předem dohodnutými podmínkami. Uskuteční platby znamená připsání odpovídající částky na bankovní účet společnosti UNI Result.
 • 2. V případě neuhrazení platby po uplynutí doby splatnosti faktury, může být kupující penalizován bez předchozího upozornění nebo upomenutí.
 • 3. V případě neuhrazení platby po uplynutí doby splatnosti faktury může UNI Result kromě dalších zákonných postihů vyžadovat za každý den po splatnosti penále ve výši 0,3% z dlužné částky.
 • 4. Pokud zákazník nevyrovná finanční závazky, nebo je zřejmé že nesplnil další smluvní podmínky, je UNI Result oprávněn zrušit dohodnutý obchod nebo navrhnout jiné či doplňující podmínky.

VII. Nabývací tituly

 • 1. UNI Result je vlastníkem zboží již předaného zboží, dokud nejsou splněny všechny závazky vyplývající ze smluvního vztahu s kupujícím.
 • 2. Kupující je povinen neprodleně informovat UNI Result písemnou formou v případě zabavení nebo zásahu na zboží, které je stále ve vlastnictví společnosti UNI Result.
 • 3. Kupující je oprávněn přeprodat zásilku v průběhu obchodu. Avšak se závazkem uhradit fakturovanou sumu společnosti UNI Result.
 • 4. V případě, že dohoda bude porušena kupujícím, UNI Result může po kupujícím požadovat vrácení doručeného zboží a kupující je zavázán je vrátit. Kupující je odpovědný za všechny škody související s navrácením zboží.

VIII. Podmínky doručení, riziko při přepravěy

 • 1. Všechny ujednané dodací podmínky jsou interpretovány podle Incoterms 2010, pokud není dohodnuto jinak. V případě, že nejsou ujednány jiné dodací podmínky, platí FCA CZ.
 • 2. Rizika jako je zpoždění dodávky, vícenáklady spojené s poškozením nebo zničením zboží při transportu z výrobního závodu na místo doručení jsou plně na straně kupujícího.
 • 3. Pokud je to z pohledu kupujícího přijatelné, má UNI Result právo odsouhlasit i částečnou dodávku objednávky.
 • 4. Kupující převezme zboží i s drobnými závadami, na které se nevztahuje záruka.

IX. Termín doručení a zpožděníy

 • 1. Dodací termín UNI Result uvádí v písemném potvrzení objednávky. Dodací termín se považuje za splněný, pokud v tento den zboží opustilo výrobní závod nebo bylo odesláno potvrzení o připravenosti zboží k expedici.
 • 2. UNI Result zajistí nejvhodnější a nejrychlejší možný transport z výrobního závodu na místo určení v ČR, pokud nebylo předem dohodnuto jinak. Doručení zboží se uskuteční do 5 pracovních dnů po odeslání ze závodu.
 • 3. UNI Result se zavazuje dodržet dodací termíny v případě, že od kupujícího obdrží řádně a včas všechny potřebné dokumenty, včetně požadovaných oprávnění, oficiálních oznámení, potvrzení, výkresů a plánů, zálohových plateb a splní další předběžná ujednání, dohodnutá mezi zúčastněnými stranami.
 • 4. UNI Result si vyhrazuje právo ukončit nebo přerušit plnění závazku v případě vlivu vyšší moci jako je například mobilizace, válka, povstání, stávka, blokáda, přírodní katastrofa a jiné nepředvídatelné události. Toto právo se vztahuje i na již probíhající dodávky. UNI Result v takových případech neprodleně informuje zákazníka a sdělí odhadovanou dobu trvání okolností, za kterých není schopen pokračovat v dodávkách.
 • 5. V případě, že je UNI Result odpovědný za zpoždění dodávky a kupujícímu vznikly škody, má kupující nárok na náhradu vzniklé škody s výjimkou dalších nároků vyplývajících z prodlení. Plnění za způsobenou škodu musí být nejméně 0,5 % z hodnoty zpožděné dodávky za každý celý týden prodlení a nejvýše 5 % hodnoty zakázky. V případě prodloužení předem dohodnutého dodacího termínu má Kupující právo odstoupit od smlouvy.
 • 6. V případě, že Kupující neodebere zboží včas, je povinen za každý započatý měsíc, po který nebylo zboží převzato, uhradit 1% hodnoty neodebraného zboží počínaje 14 dnem od oznámení o připravenosti zboží k předání. Maximální poplatek za skladování je ohraničen výší 5% hodnoty uskladněného zboží, pokud nejsou náklady prokazatelně vyšší. Uhradí-li kupující poplatek za dodatečné skladování a jsou-li I další předem ujednané závazky vyrovnány, je UNI Result povinen Kupujícímu zboží předat.

X. Záruka

  Záruční doba trvá 24 (dvacet čtyři) měsíců od data doručení zboží. Záruční doba na náhradní díly pak 12 (dvanáct) měsíců od jejich doručení.
 • 1. UNI Result je odpovědný za vady výrobku, které vykazuje v garančním období, vzniklé v době ještě před předáním dopravci a vyhrazuje si právo analyzovat příčiny defektů a jejich následného odstranění. Po zjištění závady je Kupující povinen neprodleně písemně informovat UNI Result s uvedením sériového čísla výrobku nebo čísla faktury, a písemným popisem závady.
 • 2. Škody vzniklé při přepravě musí být uvedeny na dodacím listu přepravní společnosti a kopie musí být přiloženy k oznámení o defektu.
 • 3. UNI Result ponese případné přímé náklady na dodatečné dodávky nebo dodávky náhradních dílů v záruční době, včetně nákladů na náhradní díly a dopravu, pokud to bude požadováno.
 • 4. Všechny zaměněné díly se stávají majetkem UNI Result a musí být vráceny ke kontrole. Podoba předání poškozených dílů společnosti UNI Result bude konzultována odpovědným obchodním zástupcem.
 • 5. V případě, že technická analýza prokáže, že díly nejsou vadné, nebo že neexistují žádné opodstatnění uznat reklamaci, musí o tom UNI Result informovat Kupujícího. Nové, již odeslané a vyměněné díly budou v takovém případě vyfakturovány Kupujícímu dodatečně. Pokud mohou být díly opraveny, bude UNI Result fakturovat náklady na opravu.
 • 6. Na vyměněné nebo opravené díly se vztahuje záruční doba 12 měsíců od data opravy nebo výměny.
 • 7. Záruka se nevztahuje na:
  • díly podléhající rychlému a přirozenému opotřebení v důsledku jejich používání a vlastností materiálů (zejména podle odst. 8.1, 8.2, 8.3);
  • defekty vzniklé nesprávným skladováním, nesprávným nebo nedbalým zacházením nebo obsluhováním, nesprávnou montáží před použitím, přetížením, špatnou instalací, abnormálními teplotními podmínkami, chbnými stavebními úpravami, chemickými, elektromechanickými nebo elektrickými vlivy (zejména podle odst. 9);
  • nesprávná obsluha, servis a údržba, jež není v souladu s návodem použití poskytnutým UNI Result;
  • opravy, úpravy a nastavení, která nejsou provedena se souhlasem UNI Result;
  • použití neoriginálních dílů, nebo dílů nedodaných společností UNI Result
 • 8.1 Díly podléhající přirozenému opotřebení a zrychlenému opotřebení u řetězových kladkostrojů:
  • vodič řetězu, zdvihový řetěz, gumový nárazník, třecí a brzdný kotouč, pojezdová kola, kolové příruby, ovládací pult.
 • 8.2 Díly podléhající přirozenému opotřebení a zrychlenému opotřebení u lanových kladkostrojů jsou:
  • vodící matice, lano, gumový nárazník, kladnice, blok háku, třecí a brzdný kotouč, pojezdová kola, kolové příruby, ovládací pult.
 • 8.3 Díly podléhající přirozenému opotřebení a zrychlenému opotřebení u příčných nosníků a dvounosníkových vozíků jsou:
  • gumový nárazník, třecí a brzdný kotouč, pojezdová kola, kolové příruby
 • 9. V případě, že jsou zařízení dodávaná společností UNI Result instalována a provozována s neoriginálním elektrickým zařízením, frekvenčními měniči, nebo jinými řídicími systémy než dodaných firmou UNI Result, neručí UNI Result za funkčnost těchto komponent, za přímé a nepřímé škody, nebo fyzická zranění vyplývající z použití jiných než originální řídicích systémů. Totéž platí v případech, kdy UNI Result není informován o skutečném použití výrobků dodávaných firmou UNI Result, které se liší od standardního průmyslového použití.

XI. Právo Kupujícího na ukončení kontraktu

  Kupující je oprávněn odstoupit od smlouvy písemným oznámením v případě, že:
 • 1. UNI Result není schopen vyplnit smluvní požadavky. V případě částečné neschopnosti, může Kupující odstoupit od smlouvy, pokud existují důvodná podezření pro částečné nedodání. Kupující má právo odůvodněně vyžadovat snížení ceny. Pokud vznikne taková indispozice vinou UNI Result, je UNI Result povinen uhradit smluvní pokutu za neplnění. Pokud odpovědnost nenese žádná ze stran, má UNI Result nárok na částečnou úhradu za odpovídající dodávku zboží.
 • 2. Pokud Kupující prokáže neplnění závazků firmou UNI Result má Kupující nárok na písemné odstoupení od smlouvy.

XII. Právo UNI Result na ukončení kontraktu

 • UNI Result má právo na písemné odstoupení smlouvy v případě existence nepředvídatelných událostí, které mohou ovlivnit obchodní záměr nebo předmět plnění, nebo se finanční situace Kupujícího rapidně zhorší. V případě, že se UNI Result rozhodne vypovědět smlouvu, musí neprodleně po zjištění událostí vedoucích k takovému jednání informovat Kupujícího.

XIII. Omezení odpovědnosti

 • 1. Odpovědnost UNI Result je omezena do výše skutečné škody vzniklé přímo kupujícímu nebo do výše ceny zaplacené Kupujícím společnosti UNI Result v případě uskutečněné dodávky, nebo záměny dodávky – podle toho, která hodnota je nižší. Jakékoliv jiné závazky nebo nároky na základě právních důvodů na náhradu škody než výše uvedené jsou vyloučeny. V žádném případě UNI Result nenese odpovědnost za zvláštní pokuty přímo nebo nepřímo související s pozastavením výroby, finančních ztrát v důsledku poruchy na zařízení dodaném společností UNI Result, nebo ztrátou kontraktu.
 • 2. Omezení odpovědnosti se nevztahuje na případ úmyslného protiprávního jednání, hrubé nedbalosti, ohrožení zdraví a života nebo neoprávněného neplnění podstatných smluvních povinností společností UNI Result. V případě neplnění zásadních smluvních povinností ručí UNI Result pouze za předvídatelné škody, které jsou typické pro daný typ smlouvy, v případě neoprávněných postupů, hrubé nedbalosti, ohrožení zdraví a života.

XIV. Převod smluvních práv

 • Kupující není oprávněn převést smluvní práva třetím stranám bez předchozího písemného souhlasu firmou UNI Result.

XV. Řešení sporů

 • 1. Všechny případné spory mezi stranami budou vyňaty z pravomoci obecných soudů a budou řešeny v rozhodčím řízení u příslušného rozhodčího soudu.
 • 2. Kromě toho je UNI Result oprávněn zahájit právní kroky v sídle Kupujícího.
 
UNI Result s.r.o., Praha září 2014